Een ogenblik geduld a.u.b.

Onderzoeken & rapporten

 • Zaanpeiling 2023 Vragenlijst

  / Over de stad / 1374996 kB

 • Leefbaarheid in Zaanstad

  In dit stuk wordt de leefbaarheid in de Zaanse wijken beschreven aan de hand van de Leefbaarometer. De Leefbaarometer is een instrument waarmee een inschatting wordt gegeven van de leefbaarheid in Nederland. Dit is gebaseerd op de samenhang tussen omgevingskenmerken enerzijds en oordelen en gedrag van bewoners anderzijds.

  / Over de stad / 3083 kB

 • Lunchlezing zes opgaven in data en onderzoek: 1. Kansenongelijkheid

  Powerpoint van lunchlezing door Team O&S Zaanstad, najaar 2022.

  / Over de stad / 931 kB

 • Lunchlezing zes opgaven in data en onderzoek: 2. Duurzaamheid

  Powerpoint van lunchlezing door Team O&S Zaanstad, najaar 2022.

  / Over de stad / 1624 kB

 • Lunchlezing zes opgaven in data en onderzoek: 3. Veiligheid

  Powerpoint van lunchlezing door Team O&S Zaanstad, najaar 2022.

  / Over de stad / 1346 kB

 • Lunchlezing zes opgaven in data en onderzoek: 4. Economie

  Powerpoint van lunchlezing door Team O&S Zaanstad, najaar 2022.

  / Over de stad / 1394 kB

 • Lunchlezing zes opgaven in data en onderzoek: 5. Gezondheid

  Powerpoint van lunchlezing door Team O&S Zaanstad, najaar 2022.

  / Over de stad / 1329 kB

 • Lunchlezing zes opgaven in data en onderzoek: 6. Verstedelijking

  Powerpoint van lunchlezing door Team O&S Zaanstad, najaar 2022.

  / Over de stad / 2806 kB

 • Zaanpeiling 2022 Vragenlijst

  / Over de stad / 1356459 kB

 • Troefkaarten, uitdagingen en perspectief in tijden van verandering - publieksversie trendstudie Zaanstad 2022 (Platform31)

  Iedere vier jaar maakt Platform31 in opdracht van de G40 steden (waaronder Zaanstad) een trendrapport ter voorbereiding van de gemeenteraadverkiezingen. Net als 4 jaar geleden is aan Platform31 gevraagd te onderzoeken wat de impact kan zijn van deze trends en ontwikkelingen voor Zaanstad, en in het bijzonder voor de opgaven waar Zaanstad de komende bestuursperiode voor staat: kansenongelijkheid, duurzaamheid, economische ontwikkeling, verstedelijking, gezondheid en veiligheid. De trendstudie bouwt onder anderen voort op Staat van de Stad 2021.

  Dit is de publieksversie van de trendstudie, een uitgebreidere is ook op deze pagina te vinden.

  / Over de stad / 1759 kB

 • Troefkaarten, uitdagingen en perspectief in tijden van verandering - volledige versie trendstudie Zaanstad 2022 (Platform31)

  Iedere vier jaar maakt Platform31 in opdracht van de G40 steden (waaronder Zaanstad) een trendrapport ter voorbereiding van de gemeenteraadverkiezingen. Net als 4 jaar geleden is aan Platform31 gevraagd te onderzoeken wat de impact kan zijn van deze trends en ontwikkelingen voor Zaanstad, en in het bijzonder voor de opgaven waar Zaanstad de komende bestuursperiode voor staat: kansenongelijkheid, duurzaamheid, economische ontwikkeling, verstedelijking, gezondheid en veiligheid. De trendstudie bouwt onder anderen voort op Staat van de Stad 2021.

  Dit is de volledige versie van de trendstudie, een publieksversie is ook op deze pagina te vinden.

  / Over de stad / 1427 kB

 • Samenvatting panelonderzoeken

  Samenvatting van twee Zaanpanelonderzoeken: 'Draagvlakonderzoek Zaanstad Noord over komst coffeeshop' en 'Gemeenteraadsverkiezingen 2022: Wat vindt het Zaanpanel belangrijk?'

  / Over de stad / 515377 kB

 • Zaanpeiling 2021; vragenlijst

   

  / Over de stad / 3117945 kB

 • Atlas voor Gemeenten 2021: samenvatting

  Elk jaar stelt Atlas voor Gemeenten de woonaantrekkelijkheidsindex en de sociaal-economische index op voor de 50 grootste (stedelijke) gemeenten. Het is altijd weer spannend op welke plaats Zaanstad staat op de woonaantrekkelijkheidsindex en de sociaal-economische index. De ranglijst loopt van hoog (1e plaats) tot laag (50e plaats). Op de woonaantrekkelijkheidsindex zakt Zaanstad in 2021 van plaats 17 naar 21. Op de sociaal-economische index staat Zaanstad op plaats 35 en zakt 2 plaatsen.

  / Over de stad / 379397 kB

 • Nieuwe kansenkaart Zaanstad

  In een eerdere rapportage is door team O&S/gemeente Zaanstad in kaart gebracht welke voorspellers literatuur aanwijst voor ongelijke kansen. Daarna is voor zeven van deze voorspellers cijfermateriaal verzameld en op basis daarvan voor het jaar 2016 de situatie van Zaanse wijken en huishoudens in kaart gebracht. Voor het jaar 2019 is dit herhaald. Dit factsheet geeft de belangrijkste resultaten van beide jaren weer.

  / Over de stad / 691 kB

 • Staat van de Stad 2021

  Staat van de Stad wordt om de vier jaar gemaakt en geeft op basis van data, informatie en kennis inzicht in belangrijke ontwikkelingen in onze stad. In deze editie gebeurt dat langs de lijnen van zes opgaven voor Zaanstad: kansenongelijkheid, verstedelijking, duurzaamheid, economie, gezondheid en veiligheid. Ook wordt meer dan in vorige edities ingezoomd op verschillen binnen onze stad, vooral omdat trends op een aantal opgaven daar aanleiding toe geven. 

  / Over de stad / 4056781 kB

 • Impact van corona op jongeren

  In deze presentatie is een samenvatting gemaakt van de impact van Corona op jongeren. Hierbij is gekeken naar drie thema’s die elk ook in een ondersteunend rijksprogramma terugkomen: jeugdwelzijn, jeugdwerkloosheid en onderwijs. Per thema is gekeken naar wat er landelijk over bekend is en, indien mogelijk, naar wat er in de Zaanse context bekend is.

  Disclaimer: deze presentatie is van 28 mei 2021, er komen dagelijks nieuwe inzichten over de impact van corona op jongeren binnen die we blijven volgen. Ook willen we de cijfers aanvullen met de eerste indrukken van betrokkenen uit Zaanstad (onderwijs/welzijn/werk(loosheid)). Deze impactanalyse zal dus worden aangevuld en bijgewerkt.

  / Over de stad / 1086 kB

 • Factsheet impact corona op Zaanstad en specifiek vijf wijken

  In dit factsheet zijn op een aantal thema’s cijfers en trends bij elkaar gebracht die iets te laten zien over de impact van inmiddels bijna een jaar corona op deze onderwerpen. De cijfers worden weergegeven voor heel Zaanstad en voor een vijftal Zaanse wijken die in de landelijke Leefbaarometer als sociaal-economisch zwakker worden aangemerkt (Kogerveldwijk, Pelders/Hoornseveld, Rosmolenwijk, Poelenburg en Zaandam Zuid: samen aangeduid als “Zaandam Oost”). Aanleiding voor het factsheet is een vraag van RTL4 Nieuws over "hoe het gaat" in deze wijken. Daarnaast speelt dezelfde vraag ook al langer in Zaanstad zelf en breder in een samenwerkingsverband tussen burgemeesters van meerdere gemeenten, wetenschappers en de VNG. Dat laatste omdat er zorgen leven dat in meerdere wijken in Nederland met een lagere sociaal-economische status de impact van de corona-crisis het grootst zal zijn.

  / Over de stad / 1043 kB

 • Atlas voor Gemeenten 2020: samenvatting

  Het thema van 2020: 'Sport'. 

  / Over de stad / 666 kB

 • Over de Zaanpeiling

  De Zaanpeiling is het grootste bewonersonderzoek van gemeente Zaanstad. Hiermee wil het gemeentebestuur te weten komen hoe inwoners denken over het leven in Zaanstad en in de eigen wijk, en achterhalen of het beleid van de gemeente volgens de bewoners werkt. De vragenlijst wordt jaarlijks na de zomer verspreid onder een willekeurig gekozen groep inwoners van 18 jaar en ouder; in de even jaren onder ca. 15.000 inwoners(waarna rapportage op wijkniveau) en in de oneven jaren onder ca. 5.000 inwoners(rapportage op stadsniveau). Tot en met het jaar 2016 zijn de bevindingen in rapportages weergegeven (op deze webpagina gepubliceerd, zie hieronder), vanaf 2018 is er een dashboard beschikbaar voor de uitkomsten van het onderzoek. Het dashboard Zaanpeiling is via de volgende link te bereiken: Dashboard Zaanpeiling

  / Over de stad / 65 kB

 • Zaanpeiling 2020; vragenlijst

   

  / Over de stad / 203888 kB

 • Zaanpeiling 2019, vragenlijst

   

  / Over de stad / 198 kB

 • Atlas voor Gemeenten 2019: samenvatting

  Het thema van 2019: ‘Groei & Krimp’. 

  / Over de stad / 622 kB

 • Kansenongelijkheid 2019: rapportage

  In 2018 is door Platform31 een aantal thema’s benoemd die van belang zijn voor de toekomstbestendigheid van de stad, een autonome ontwikkeling kennen en wat betreft (eventuele) aanpak een lange adem vereisen, en vaak door bestaande programma’s of organisatorische indelingen heen lopen. Kansenongelijkheid is één van die thema's en op het eerste gezicht ook een van de meest ongrijpbare. De onderzoeksafdeling van Zaanstad heeft het thema op basis van literatuuronderzoek en cijfers in kaart gebracht. Dit rapport en bijbehorend factsheet (zie hieronder) zijn daar de resultaten van.

  / Over de stad / 2786 kB

 • Kansenongelijkheid 2019: factsheet

  / Over de stad / 1800 kB

 • Zaanpeiling 2018: vragenlijst

  / Over de stad / 2007 kB

 • Atlas voor Gemeenten 2018: samenvatting

  Het thema van 2018: 'Cultuur’.

  / Over de stad / 284 kB

 • Stad in verandering en groei: belangrijke trends, ontwikkelingen en opgaven voor Zaanstad 2018 e.v. (Platform31)

  In 2017 heeft Platform31 voor alle G32-steden een algemene trendstudie ‘Vergaand veranderen, slim verschillen, duurzaam verbinden. Stedelijke trends en opgaven voor 2018 e.v.’ gemaakt. Om de bereikbaarheid van de trendstudie te vergroten voor de nieuwe bestuursperiode en daarna is dit rapport door Platform31 toegespitst op Zaanstad. Trends, opgaven en goede voorbeelden van elders die voor Zaanstad van belang zijn vormen de inhoud van ‘Stad in verandering en groei’. 

  / Over de stad / 3541 kB

 • Staat van de Stad 2017: rapportage

  Het document 'Staat van de Stad' geeft antwoord op de vraag hoe Zaanstad ervoor staat op diverse terreinen. Een stad is nooit 'af' en dat geldt ook voor Zaanstad. Zaanstad brengt met de toekomstvisie 'Zaans Evenwicht' in beeld waar de stad naar toe zou moeten bewegen. Om te kunnen beoordelen of de ambities van 'Zaans Evenwicht' worden gehaald of moeten worden bijgesteld, is inzicht nodig. Staat van de Stad kan hierbij helpen. De eerste versies vanaf 2010 beschrijven uitgebreid diverse beleidsterreinen. De rapportage 2017 is opgebouwd uit een serie sheets over de diverse thema's, waarbij overzichtelijke grafieken en tabellen vaak in één oogopslag tonen waar Zaanstad Staat.

  / Over de stad / 1589 kB

 • Zaanpeiling 2017: vragenlijst

  / Over de stad / 2194 kB

 • Zaanpeiling 2016: rapportage

  / Over de stad / 1094 kB

 • Zaanpeiling 2015: rapportage

  / Over de stad / 908 kB

 • Staat van de Stad 2015: rapportage

  / Over de stad / 1128 kB

 • Zaanpeiling 2014: rapportage

  / Over de stad / 1116 kB

 • Zaanpeiling 2013: rapportage

  / Over de stad / 580 kB

 • Zaanstad Staat van de stad 2013: rapportage

  / Over de stad / 11389 kB

 • Staat van de Stad 2013: samenvatting

  / Over de stad / 14 kB

 • Zaanpeiling 2012: rapportage

  / Over de stad / 739 kB