Een ogenblik geduld a.u.b.

Onderzoeken & rapporten

Cliëntervaringsonderzoek WMO 2020 (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)

Gemeenten zijn volgens de Wmo verplicht om een cliëntervaringsonderzoek(ceo) uit te (laten)voeren. Het ceo levert een beeld op van hoe cliënten de (effecten van)zorg ervaren binnen hun gemeente.

/ Gezondheid en zorg / 602 kB

Cliëntervaringen wijk- en jeugdteams 2020

In 2020 is het cliëntervaringsonderzoek over de Sociaal Wijk- en Jeugdteams uitgevoerd. Hierbij zijn inwoners gevraagd naar hun ervaringen met de toegang, de kwaliteit van hulp en de effecten van de ondersteuning.

/ Gezondheid en zorg / 526184 kB

Ouder worden in Zaanstad: factsheet Zaanstad 2020

Het gemeentebestuur wil graag dat alle inwoners van onze stad op een prettige manier oud kunnen worden en daarbij zoveel mogelijk in hun eigen wijk kunnen blijven wonen. Van elke wijk in Zaanstad –er zijn er 19- wordt met inwoners en organisaties een analyse gemaakt, waarbij gebruik gemaakt wordt van factsheets. Op deze pagina treft u de facstheets aan voor de stad als geheel en voor (groepen van) de wijken die tot nu toe geanalyseerd zijn.

/ Gezondheid en zorg / 781180 kB

Cliëntervaringsonderzoek WMO 2019, factsheet (Wet Maatsch.Onderst.)

Factsheet cliëntervaringsonderzoek WMO 2019

/ Gezondheid en zorg / 773 kB

Ouder worden in Zaanstad: factsheet Zaanstad 2018

 

/ Gezondheid en zorg / 666 kB

Ouder worden in Zaanstad: factsheet Zaandam Zuid

/ Gezondheid en zorg / 1947 kB

Ouder worden in Zaanstad: factsheet Assendelft en Westzaan

/ Gezondheid en zorg / 4838 kB

Ouder worden in Zaanstad: factsheet Krommenie

/ Gezondheid en zorg / 2591 kB

Cliënt Ervarings Monitor (CEM) 'Zorg voor jeugd' 2016

Gemeenten zijn vanuit de Jeugdwet verplicht om een cliëntervaringsonderzoek(CEO) uit te (laten)voeren. Het onderzoek in (mede)Zaanstad met de gegevens over in 2015 verleende jeugdhulp,is opgeleverd. Het CEO levert een beeld op van hoe cliënten en/of ouders(verzorgers) de zorg hebben ervaren.

/ Gezondheid en zorg / 755 kB

Clientervaringen wijk- en jeugdteams 2016

DSP-groep heeft voor de gemeente Zaanstad en de Sociale Wijkteams en Jeugdteams een vervolgmeting uitgevoerd en opnieuw in kaart gebracht hoe de bewoners de ondersteuning van de teams hebben ervaren.

/ Gezondheid en zorg / 1630 kB

Indicatieve MKBA Wijkteams Zaanstad (2014)

De Gemeente Zaanstad werkt aan de implementatie van een nieuwe visie op het sociaal domein. Daartoe zijn oa vier pilots ingericht: twee sociale wijkteams en twee jeugdteams. De verwachting is dat de nieuwe werkwijze onder meer leidt tot een vermindering van de overheidsafhankelijkheid c.q. het vergroten van de eigen kracht, het versterken van de buurtkracht en het organiseren van de juiste ondersteuning en een besparing. Om te kunnen beoordelen of de verwachtingen ook (kunnen) worden gerealiseerd en zo ja, hoe, laat de gemeente een indicatieve MKBA uitvoeren. Een MKBA is een maatschappelijke kosten-batenanalyse.

/ Gezondheid en zorg / 1327 kB

Meta analyse MKBA’s sociale (wijk)teams (2014)

De werkwijze in het sociaal domein is in het hele land ingrijpend aan het veranderen. Onder het motto één gezin/huishouden, één plan, één regisseur, worden nieuwe aanpakken ontwikkeld die de hulpverlening aan huishoudens beter én goedkoper moeten maken. Een MKBA is een maatschappelijke kosten-batenanalyse.

/ Gezondheid en zorg / 1258 kB

Factlab Zaanstad (2014)

De overheveling van taken in het maatschappelijk domein van rijksoverheid naar gemeenten is de aanleiding geweest voor starten van het Factlab. Om deze taken optimaal te organiseren hadden gemeenten de behoefte om de huishoudens te leren kennen. Het Factlab was een ‘gegevenslaboratorium’ waarin maatschappelijke organisaties en de gemeente Zaanstad de gegevens over de voorzieningen die zij leveren aan huishoudens met elkaar deelden. Het doel was om vast te stellen hoeveel huishoudens een beroep doen op een voorziening en wat de samenloop is van voorzieningen per huishouden.

/ Gezondheid en zorg / 307 kB

Kunnen we dat (niet) aan vrijwilligers overlaten? (2014)

Vrijwilligerswerk staat prominent op de agenda van politiek en beleid. Vooral in het gemeentelijk zorg- en welzijnsbeleid zijn de verwachtingen over de inzet van vrijwilligers hooggespannen. In dit onderzoek wordt verslag gedaan van een kwalitatief sociologisch onderzoek naar de verschuiving van professionele naar vrijwillige inzet. De voorwaarden en de voor- en nadelen van deze verschuiving zijn onderzocht in de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Zaanstad.

/ Gezondheid en zorg / 9374 kB

Sociale wijkteams Zaanstad: ervaringen, lessen, aandachtspunten (2013)

Deze rapportage beschrijft de ervaringen binnen de eerste twee wijkteams tussen april en september 2013 en gaat in op de belangrijkste lessen en aandachtspunten. Het onderzoek is door onderzoek- en adviesbureau DSP-groep uitgevoerd in opdracht van de gemeente Zaanstad.

/ Gezondheid en zorg / 1088 kB

Tussentijdse evaluatie pilots sociale wijkteams (2013)

Zaanstad werkt sinds 1 januari 2013 met twee pilots sociale wijkteams. Het idee is dat de wijkteams de eigen kracht en de buurtkracht beter kunnen aanspreken dan voorheen het geval was en dat mensen en huishoudens met een hulpvraag beter kunnen worden ondersteund. De verwachting is ook dat hierdoor de uitvoering voor inwoners beter wordt en op termijn goedkoper kan. Er is een vliegende start gemaakt. In de voorliggende tussenevaluatie worden, na ruim een half jaar, de eerste ervaringen met en resultaten van dit proces in kaart gebracht. Die bevindingen zijn grotendeels nog indicatief van aard.

/ Gezondheid en zorg / 382 kB

Sociale wijkteams in ontwikkeling (2013)

Gemeenten krijgen een forse taakuitbreiding in het sociaal domein maar zien daar ook kansen voor een effectievere en efficiënter georganiseerde aanpak. Dat kan door anders en innovatiever te gaan werken en dicht bij burger en professionele werker te staan. Dit document verwoord de bevindingen van een ambtelijke werkgroep waarin ondermeer Zaanstad deel nam, en dat als handreiking voor gemeenten kan worden gezien.

/ Gezondheid en zorg / 1495 kB

Clientervaringen wijk- en jeugdteams 2014

DSP-groep heeft voor de gemeente Zaanstad en de Sociale Wijkteams en Jeugdteams een eerste meting uitgevoerd en in kaart gebracht hoe de bewoners de ondersteuning van de teams hebben ervaren.

/ Gezondheid en zorg / 1337 kB

Actie-onderzoek 'Hemelse Modder' (2013)

TRANSFORMEREN VOOR GEVORDERDEN IN HET MAATSCHAPPELIJK DOMEIN De Nederlandse gemeenten stonden in 2013 aan de vooravond van de decentralisatie van belangrijke onderdelen van de verzorgingsstaat naar gemeenten. Op alle te decentraliseren onderdelen kregen gemeenten minder geld voor de uitvoering. De kern van de opgave: een stelselwijziging doorvoeren, een nieuwe organisatie inrichten en bezuinigingen realiseren en niet alleen een transitie vormgeven, maar ook transformatie. Het onderzoek 'Hemelse Modder' leverde vooral voor dat laatste input.

/ Gezondheid en zorg / 1565 kB