Een ogenblik geduld a.u.b.

Onderzoeken & rapporten

 • Cliëntervaringsonderzoek WMO 2021 (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)

  De gemeente is verantwoordelijk voor hulp aan mensen die moeite hebben om zelfstandig te wonen of om mee te doen in de samenleving. Deze mensen kunnen hulp krijgen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Met het cliëntervaringsonderzoek Wmo onderzoekt de gemeente jaarlijks wat mensen vinden van de hulp die zij krijgen. In juli 2022 kregen 2.442 Wmo-cliënten uit Zaanstad de uitnodiging om een korte vragenlijst in te vullen. Bijna de helft (47%) vulde de vragenlijst in en dat is uitzonderlijk veel.

  Cliënten zijn weer ongeveer even tevreden over de ondersteuning als in 2019. In 2020 waren mensen iets minder tevreden over hoe snel ze hulp kregen en vonden ze de ondersteuning iets minder goed. Al met al heeft de kwaliteit van de ondersteuning maar weinig geleden onder de lockdowns.

  / Gezondheid en zorg / 572669 kB

 • Cliëntervaringsonderzoek Sociaal Wijkteam

  Onderzoek naar ervaringen van cliënten van de wijkteams. Eind 2022 schreef onderzoeksbureau I&O Research meer dan 4.000 huishoudens aan. Van hen vulde 32% een vragenlijst in. Inwoners beoordelen het Sociaal Wijkteam net als in 2020 met het rapportcijfer 7,5. 14% geeft een onvoldoende, 22% geeft een 6 of een 7 en 64% geeft een 8 of hoger.

  / Gezondheid en zorg / 464321 kB

 • Wijkanalyses langer zelfstandig blijven wonen

  Wat is ervoor nodig om er voor te zorgen dat senioren in hun eigen wijk waardig oud kunnen worden? O&S zette gegevens over de woon- en zorgbehoefte van senioren in de verschillende Zaanse wijken en dorpen op een rij. In deze factsheet komen onder meer aan bod: prognoses, huishoudenssamenstelling, mantelzorg, de ervaren geschiktheid van de woning, verhuizingen, inkomen, gebruik van Wmo-voorzieningen, gezondheid en eenzaamheid. De gegevens kunnen helpen om per wijk prioriteiten te formuleren.

  / Gezondheid en zorg / 1219151 kB

 • Cliëntervaringsonderzoek WMO 2020 (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)

  Gemeenten zijn volgens de Wmo verplicht om een cliëntervaringsonderzoek(ceo) uit te (laten)voeren. Het ceo levert een beeld op van hoe cliënten de (effecten van)zorg ervaren binnen hun gemeente.

  / Gezondheid en zorg / 602 kB

 • Cliëntervaringen wijk- en jeugdteams 2020

  In 2020 is het cliëntervaringsonderzoek over de Sociaal Wijk- en Jeugdteams uitgevoerd. Hierbij zijn inwoners gevraagd naar hun ervaringen met de toegang, de kwaliteit van hulp en de effecten van de ondersteuning.

  / Gezondheid en zorg / 526184 kB

 • Ouder worden in Zaanstad: factsheet Zaanstad 2020

  Het gemeentebestuur wil graag dat alle inwoners van onze stad op een prettige manier oud kunnen worden en daarbij zoveel mogelijk in hun eigen wijk kunnen blijven wonen. Van elke wijk in Zaanstad –er zijn er 19- wordt met inwoners en organisaties een analyse gemaakt, waarbij gebruik gemaakt wordt van factsheets. Op deze pagina treft u de facstheets aan voor de stad als geheel en voor (groepen van) de wijken die tot nu toe geanalyseerd zijn.

  / Gezondheid en zorg / 781180 kB

 • Cliëntervaringsonderzoek WMO 2019, factsheet (Wet Maatsch.Onderst.)

  Factsheet cliëntervaringsonderzoek WMO 2019

  / Gezondheid en zorg / 773 kB

 • Clientervaringsonderzoek WMO 2019 (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)

   

  / Gezondheid en zorg / 1065 kB

 • Ouder worden in Zaanstad: factsheet Zaanstad 2018

   

  / Gezondheid en zorg / 666 kB

 • Ouder worden in Zaanstad: factsheet Nieuw West, Westerkoog en Rooswijk

  / Gezondheid en zorg / 2532 kB

 • Ouder worden in Zaanstad: factsheet Zaandam Zuid

  / Gezondheid en zorg / 1947 kB

 • Ouder worden in Zaanstad: factsheet Zaandam West en Oude Haven

  / Gezondheid en zorg / 1980 kB

 • Cliëntervaringsonderzoek WMO 2018 (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)

  / Gezondheid en zorg / 1053 kB

 • Cliëntervaringsonderzoek WMO 2018, factsheet (Wet Maatsch.Onderst.)

  / Gezondheid en zorg / 945 kB

 • Ouder worden in Zaanstad: factsheet Assendelft en Westzaan

  / Gezondheid en zorg / 4838 kB

 • Ouder worden in Zaanstad: factsheet Krommenie

  / Gezondheid en zorg / 2591 kB

 • Ouder worden in Zaanstad: factsheet Oud-Zaandijk en oud Koog a/d Zaan

  / Gezondheid en zorg / 1050 kB

 • Ouder worden in Zaanstad: factsheets Kogerveld en Zaandam Noord

  / Gezondheid en zorg / 6877 kB

 • Cliënt Ervarings Monitor (CEM) 'Zorg voor jeugd' 2016

  Gemeenten zijn vanuit de Jeugdwet verplicht om een cliëntervaringsonderzoek(CEO) uit te (laten)voeren. Het onderzoek in (mede)Zaanstad met de gegevens over in 2015 verleende jeugdhulp,is opgeleverd. Het CEO levert een beeld op van hoe cliënten en/of ouders(verzorgers) de zorg hebben ervaren.

  / Gezondheid en zorg / 755 kB

 • Cliëntervaringsonderzoek WMO 2017 (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)

  / Gezondheid en zorg / 412 kB

 • Cliëntervaringsonderzoek WMO 2016 (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)

  / Gezondheid en zorg / 307 kB

 • Clientervaringen wijk- en jeugdteams 2016

  DSP-groep heeft voor de gemeente Zaanstad en de Sociale Wijkteams en Jeugdteams een vervolgmeting uitgevoerd en opnieuw in kaart gebracht hoe de bewoners de ondersteuning van de teams hebben ervaren.

  / Gezondheid en zorg / 1630 kB

 • Indicatieve MKBA Wijkteams Zaanstad (2014)

  De Gemeente Zaanstad werkt aan de implementatie van een nieuwe visie op het sociaal domein. Daartoe zijn oa vier pilots ingericht: twee sociale wijkteams en twee jeugdteams. De verwachting is dat de nieuwe werkwijze onder meer leidt tot een vermindering van de overheidsafhankelijkheid c.q. het vergroten van de eigen kracht, het versterken van de buurtkracht en het organiseren van de juiste ondersteuning en een besparing. Om te kunnen beoordelen of de verwachtingen ook (kunnen) worden gerealiseerd en zo ja, hoe, laat de gemeente een indicatieve MKBA uitvoeren. Een MKBA is een maatschappelijke kosten-batenanalyse.

  / Gezondheid en zorg / 1327 kB

 • Meta analyse MKBA’s sociale (wijk)teams (2014)

  De werkwijze in het sociaal domein is in het hele land ingrijpend aan het veranderen. Onder het motto één gezin/huishouden, één plan, één regisseur, worden nieuwe aanpakken ontwikkeld die de hulpverlening aan huishoudens beter én goedkoper moeten maken. Een MKBA is een maatschappelijke kosten-batenanalyse.

  / Gezondheid en zorg / 1258 kB

 • Factlab Zaanstad (2014)

  De overheveling van taken in het maatschappelijk domein van rijksoverheid naar gemeenten is de aanleiding geweest voor starten van het Factlab. Om deze taken optimaal te organiseren hadden gemeenten de behoefte om de huishoudens te leren kennen. Het Factlab was een ‘gegevenslaboratorium’ waarin maatschappelijke organisaties en de gemeente Zaanstad de gegevens over de voorzieningen die zij leveren aan huishoudens met elkaar deelden. Het doel was om vast te stellen hoeveel huishoudens een beroep doen op een voorziening en wat de samenloop is van voorzieningen per huishouden.

  / Gezondheid en zorg / 307 kB

 • Kunnen we dat (niet) aan vrijwilligers overlaten? (2014)

  Vrijwilligerswerk staat prominent op de agenda van politiek en beleid. Vooral in het gemeentelijk zorg- en welzijnsbeleid zijn de verwachtingen over de inzet van vrijwilligers hooggespannen. In dit onderzoek wordt verslag gedaan van een kwalitatief sociologisch onderzoek naar de verschuiving van professionele naar vrijwillige inzet. De voorwaarden en de voor- en nadelen van deze verschuiving zijn onderzocht in de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Zaanstad.

  / Gezondheid en zorg / 9374 kB

 • Sociale wijkteams Zaanstad: ervaringen, lessen, aandachtspunten (2013)

  Deze rapportage beschrijft de ervaringen binnen de eerste twee wijkteams tussen april en september 2013 en gaat in op de belangrijkste lessen en aandachtspunten. Het onderzoek is door onderzoek- en adviesbureau DSP-groep uitgevoerd in opdracht van de gemeente Zaanstad.

  / Gezondheid en zorg / 1088 kB

 • Tussentijdse evaluatie pilots sociale wijkteams (2013)

  Zaanstad werkt sinds 1 januari 2013 met twee pilots sociale wijkteams. Het idee is dat de wijkteams de eigen kracht en de buurtkracht beter kunnen aanspreken dan voorheen het geval was en dat mensen en huishoudens met een hulpvraag beter kunnen worden ondersteund. De verwachting is ook dat hierdoor de uitvoering voor inwoners beter wordt en op termijn goedkoper kan. Er is een vliegende start gemaakt. In de voorliggende tussenevaluatie worden, na ruim een half jaar, de eerste ervaringen met en resultaten van dit proces in kaart gebracht. Die bevindingen zijn grotendeels nog indicatief van aard.

  / Gezondheid en zorg / 382 kB

 • Sociale wijkteams in ontwikkeling (2013)

  Gemeenten krijgen een forse taakuitbreiding in het sociaal domein maar zien daar ook kansen voor een effectievere en efficiënter georganiseerde aanpak. Dat kan door anders en innovatiever te gaan werken en dicht bij burger en professionele werker te staan. Dit document verwoord de bevindingen van een ambtelijke werkgroep waarin ondermeer Zaanstad deel nam, en dat als handreiking voor gemeenten kan worden gezien.

  / Gezondheid en zorg / 1495 kB

 • Clientervaringen wijk- en jeugdteams 2014

  DSP-groep heeft voor de gemeente Zaanstad en de Sociale Wijkteams en Jeugdteams een eerste meting uitgevoerd en in kaart gebracht hoe de bewoners de ondersteuning van de teams hebben ervaren.

  / Gezondheid en zorg / 1337 kB

 • Actie-onderzoek 'Hemelse Modder' (2013)

  TRANSFORMEREN VOOR GEVORDERDEN IN HET MAATSCHAPPELIJK DOMEIN De Nederlandse gemeenten stonden in 2013 aan de vooravond van de decentralisatie van belangrijke onderdelen van de verzorgingsstaat naar gemeenten. Op alle te decentraliseren onderdelen kregen gemeenten minder geld voor de uitvoering. De kern van de opgave: een stelselwijziging doorvoeren, een nieuwe organisatie inrichten en bezuinigingen realiseren en niet alleen een transitie vormgeven, maar ook transformatie. Het onderzoek 'Hemelse Modder' leverde vooral voor dat laatste input.

  / Gezondheid en zorg / 1565 kB