Een ogenblik geduld a.u.b.

Onderzoeken & rapporten

 • Woonzorganalyse aandachtsgroepen 2023

  Gemeenten maken in het kader van de Wet versterking regie volkshuisvesting een woonzorganalyse. O&S onderzocht voor 13 aandachtsgroepen een aantal vragen: 1. hoe groot is de groep? 2. hoeveel van hen hebben ambulante ondersteuning nodig? 3. hoeveel hebben wonen met zorg nodig? 4. hoeveel zijn op zoek naar een woning? 5. hoeveel zijn dat er over 2 jaar? Met deze cijfers kan de gemeente inschattingen maken hoeveel woningen, zorg en woon-zorg-voorzieningen er nodig zijn. De aandachtsgroepen zijn in de wet omschreven en betreffen: statushouders, arbeidsmigranten, studenten, woonwagenbewoners, ouderen, mantelzorgers, mensen met beperkingen, stoppende sekswerkers, uitstromers uit maatschappelijke opvang, detentie, beschermd wonen, vrouwenopvang, jeugdzorg en instellingen voor geestelijke gezondheidszorg. 

  / Wonen / 1343931 kB

 • Over en onderbewoning coroporatiewoningen

  Woningcorporaties willen hun schaarse corporatiewoningen zo goed mogelijk verdelen. Te krap wonen kan leiden tot stress en ongezonde situaties. Mensen die te ruim wonen, kunnen misschien kleiner wonen en zo ruimte maken voor huishoudens die te krap wonen. Om hier meer zicht op te krijgen onderzocht O&S hoeveel huishoudens in te krappe of juist in te ruime woningen wonen, en of er verschillen zijn tussen leeftijdsgroepen, huishoudenstypen, en in buurten of wijken.

  / Wonen / 504569 kB

 • Potentie Kamers met Aandacht

  Kamers met Aandacht is een project waarbij kwetsbare jongeren met begeleiding een kamer kunnen (onder-)huren bij particulieren. O&S maakte een schatting van het aantal potentiële verhuurders in Zaanstad voor Kamers met Aandacht. Daartoe vergeleken de onderzoekers ervaringscijfers uit vergelijkbare projecten in andere gemeenten. Ook stelden ze een profiel op van potentiële verhuurders. Op basis van enquêtes maakten ze een schatting van het aantal huishoudens dat aan dit profiel voldoet.

  / Wonen / 225965 kB

 • De woningmarkt van Zaanstad

  Analyse van de Zaanse woningmarkt op basis van het onderzoek Wonen in de regio 2021.          

  Eerdere rapportage(s) zijn ook beschikbaar op de volgende website:  https://www.rigo.nl/publicaties/  (zoekterm: Zaanstad).

  / Wonen / 2436 kB

 • Evaluatie voordeelregeling 65-plussers

  De doorstroomregeling 65+ Zaanstreek/Waterland  is conform afspraak na 9 maanden geëvalueerd. De evaluatie bevat een procesbeschrijving, een kwantitatieve en kwalitatieve evaluatie met aanbevelingen voor een mogelijk vervolg van de regeling.

  / Wonen / 1683315 kB

 • Evaluatie wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek Poelenburg-Peldersveld 2021

  De Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) biedt Zaanstad de mogelijkheid om tijdelijk de nieuwe instroom van mensen met een sociaal-economisch zwakke positie te beperken. Zaanstad past sinds 2018 twee maatregelen uit de wet toe bij nieuwe verhuringen in Poelenburg en Peldersveld: voorrang voor mensen met een non-commercieel beroep, zoals leraren, verpleegkundigen en politieagenten, en screening van nieuwe huurders door de politie op overlastgevend gedrag of criminele activiteiten.

  Nu de termijn van vier jaar bijna is afgelopen, is de impact van deze wet geëvalueerd op drie punten:

  1.   het effect van de Wbmgp op instroom in sociale huurwoningen in Poelenburg en Peldersveld? (het middel)

  2.   de mogelijke effecten van de Wbmgp op de leefbaarheid en veiligheid in Poelenburg en Peldersveld? (het doel)

  3.    de mogelijke gevolgen van een waterbedeffect in de omliggende wijken: Zaandam Zuid, Rosmolenwijk, Kogerveldwijk?

  De uitkomsten van de evaluatie zijn in de raad besproken in de raad besproken op 11-11-2021.

  / Wonen / 1347 kB

 • Wonen in de Metropoolregio 2021

  Het tweejaarlijkse regiobrede woononderzoek 'Wonen in de Metropoolregio Amsterdam’ geeft voor deze regio een beeld van de woningvoorraad en de bewoning ervan, wat er achter de woningvraag zit en wat er gebeurt op de woningmarkt. . Ruim 50.000 inwoners van 31 gemeenten in de MRA vulden een enquête in over hun woonsituatie, woonwensen en woonlasten.

  / Wonen / 10125828 kB

 • Wonen in de Metropoolregio 2021: factsheet Zaanstad

   

  / Wonen / 1064282 kB

 • Wonen in de Metropoolregio (2019)

  Het tweejaarlijkse regiobrede woononderzoek 'Wonen in de Metropoolregio Amsterdam’ geeft voor deze regio een beeld van de woningvoorraad en de bewoning ervan, wat er achter de woningvraag zit en wat er gebeurt op de woningmarkt. Van dit onderzoek zijn drie rapportages(factsheets) gepubliceerd. Deze zijn te vinden op de website van de MRA:  https://www.metropoolregioamsterdam.nl/wimra-2019/.  Hier staan ook de factsheets met kerngegevens per gemeente, waaronder die van Zaanstad.

  / Wonen / 1559 kB

 • Wonen in de regio 2019: profiel van de Zaanse woningmarkt

  Analyse van de Zaanse woningmarkt op basis van het onderzoek Wonen in de regio 2019.           Deze en eerdere rapportage(s) zijn ook beschikbaar op de volgende website:  https://www.rigo.nl/publicaties/   (zoekterm: Zaanstad).

  / Wonen / 1753 kB

 • Wonen in de regio 2019: factsheet Zaanstreek/Waterland 2019

   

  / Wonen / 1530 kB

 • Wonen in de Metropoolregio 2019: factsheet Zaanstad

   

  / Wonen / 741 kB

 • Wonen in de regio 2017: rapportage

  Het onderzoek “Wonen in de Metropoolregio Amsterdam” (WiMRA) bestaat uit een grootschalige enquête waaraan in totaal bijna 50.000 respondenten uit de MRA hun medewerking hebben verleend. Huishoudens zijn bevraagd over hun huidige en vorige woonsituatie, hun woonlasten en woonwensen. Tenzij anders vermeld, is de bron voor de cijfers, figuren en tabellen in de fact sheets de enquête Wonen in de Metropoolregio Amsterdam 2017. Daarnaast bevat het onderzoek een verhuizingenbestand, opgebouwd uit registratiedata (CBS). Dit bestand bevat gegevens over alle verhuizingen in de regio Amsterdam in de periode 2015/2016. NB: rapportages van na 2017 vindt u onder "cijfers & dashboards".

  / Wonen / 2908 kB

 • Wonen in de regio 2017: profiel van de Zaanse woningmarkt

  Analyse van de Zaanse woningmarkt op basis van het onderzoek Wonen in de regio 2017.

  / Wonen / 1328 kB

 • Wonen in de regio 2017: factsheet Zaanstad

  / Wonen / 655 kB

 • Wonen in de regio 2015: beschouwing van de Zaanse woningmarkt

  Analyse van de Zaanse woningmarkt op basis van het onderzoek Wonen in de regio 2015.

  / Wonen / 1852 kB

 • Wonen in de regio 2015: factsheet

  / Wonen / 563 kB

 • Wonen in de regio 2015

  / Wonen / 4820 kB

 • Wonen in de regio 2014

  / Wonen / 19733 kB

 • Wonen in de regio 2014: samenvatting

  / Wonen / 69 kB

 • Factsheet: Nieuwe bewoners in Zaandam-centrum (2013)

  In het stadscentrum van Zaandam is recent een flink aantal nieuwbouwappartementen opgeleverd. Dit gebied is bij uitstek geschikt om zich vooral als stedelijk woonmilieu met een accent op appartementenbouw te ontwikkelen. Door de omvang van de locatie en het specifieke woonmilieu reikt de marktpotentie verder dan alleen Zaanstad.

  / Wonen / 359 kB