Een ogenblik geduld a.u.b.

Onderzoeksbank

Indicatieve MKBA Wijkteams Zaanstad(2014)

De Gemeente Zaanstad werkt aan de implementatie van een nieuwe visie op het sociaal domein. Daartoe zijn oa vier pilots ingericht: twee sociale wijkteams en twee jeugdteams. De verwachting is dat de nieuwe werkwijze onder meer leidt tot een vermindering van de overheidsafhankelijkheid c.q. het vergroten van de eigen kracht, het versterken van de buurtkracht en het organiseren van de juiste ondersteuning en een besparing. Om te kunnen beoordelen of de verwachtingen ook (kunnen) worden gerealiseerd en zo ja, hoe, laat de gemeente een indicatieve MKBA uitvoeren. Een MKBA is een maatschappelijke kosten-batenanalyse.

/ Wijk- en Jeugdteams / 1327 kB

Meta analyse MKBA’s sociale (wijk)teams(2014)

De werkwijze in het sociaal domein is in het hele land ingrijpend aan het veranderen. Onder het motto één gezin/huishouden, één plan, één regisseur, worden nieuwe aanpakken ontwikkeld die de hulpverlening aan huishoudens beter én goedkoper moeten maken. Een MKBA is een maatschappelijke kosten-batenanalyse.

/ Wijk- en Jeugdteams / 1258 kB

Sociale wijkteams Zaanstad: ervaringen, lessen, aandachtspunten(2013)

De gemeente Zaanstad bouwt samen met partners aan een nieuw stelsel van maatschappelijke ondersteuning. De vier pijlers zijn eigen verantwoordelijkheid, preventie, integrale ondersteuning en het bieden van een vangnet voor de meest kwetsbare inwoners.

/ Wijk- en Jeugdteams / 1088 kB

Tussentijdse evaluatie pilots sociale wijkteams(2013)

Zaanstad werkt sinds 1 januari 2013 met twee pilots sociale wijkteams. Het idee is dat de wijkteams de eigen kracht en de buurtkracht beter kunnen aanspreken dan voorheen het geval was en dat mensen en huishoudens met een hulpvraag beter kunnen worden ondersteund. De verwachting is ook dat hierdoor de uitvoering voor inwoners beter wordt en op termijn goedkoper kan. Er is een vliegende start gemaakt. In de voorliggende tussenevaluatie worden, na ruim een half jaar, de eerste ervaringen met en resultaten van dit proces in kaart gebracht. Die bevindingen zijn grotendeels nog indicatief van aard.

/ Wijk- en Jeugdteams / 382 kB

Sociale wijkteams in ontwikkeling(2013)

Gemeenten krijgen een forse taakuitbreiding in het sociaal domein maar zien daar ook kansen voor een effectievere en efficiënter georganiseerde aanpak. Dat kan door anders en innovatiever te gaan werken en dicht bij burger en professionele werker te staan. Dit document verwoord de bevindingen van een ambtelijke werkgroep waarin ondermeer Zaanstad deel nam, en dat als handreiking voor gemeenten kan worden gezien.

/ Wijk- en Jeugdteams / 1495 kB